Powietrzna instalacja grzewcza w jednorodzinnym domu, tak jak inne rodzaje ogrzewania, wymaga konserwacji i okresowego sprawdzenia. Powinno się tego dokonać, z oczywistych względów, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Na szczęście, instalacja DGP jest bardzo prosta w swej budowie, zarówno zasada działania, jak i instalowane rozwiązania nie są skomplikowane, dlatego dużą część prac można z powodzeniem wykonać samemu. Prace konserwacyjne, w zdecydowanej większości nie wymagają uprawnień, specjalistycznych narzędzi, ani nie są w żaden sposób niebezpieczne.
 
Konserwacja ma na celu przede wszystkim:

  • sprawdzenie drożności instalacji
  • sprawdzenie stanu wentylatora kominkowego (w przypadku systemów wymuszonych)
  • wymianę lub oczyszczenie filtrów
  • usunięcie kurzu z kanałów i przewodów i, choć nie dotyczy to bezpośrednio systemu DGP:
  • sprawdzenie drożności przewodów spalinowych odprowadzających spaliny z kominka


Dlaczego konieczne są okresowe przeglądy?

Przegląd instalacji DGP ma zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie przez kolejny sezon grzewczy. Musimy, więc upewnić się, że powietrze będzie docierało do wszystkich odnóg systemu (czyli nie będzie uszkodzeń przewodów blokujących przepływ lub kierujących go w inną stronę), że będzie skutecznie ogrzewało pomieszczenia (co można ocenić bazując na doświadczeniach z ubiegłego sezonu, a poprawić efektywność regulując strumienie powietrza za pomocą przepustnic – o ile takie są zainstalowane i łatwo dostępne) oraz, że powietrze docierające do pomieszczeń będzie wolne od zanieczyszczeń.


Doprowadzenie powietrza

Doprowadzenie świeżego powietrza jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu DGP, przed sezonem grzewczym należy sprawdzić, czy przewód jest drożny, czy jego wylot (np. pod kominkiem) nie został zastawiony (drewnem lub innymi przedmiotami), jeśli w kasecie dolotowej pod kominkiem został zamontowany filtr, należy go wymienić lub wyczyścić. Ważne by znajdującą się na ścianie zewnętrznej czerpnię powietrza – oczyścić z zanieczyszczeń, które znajdują się na siatce ochronnej.
Czyszczenie nie wymaga użycia żadnych, specjalistycznych preparatów, zwykle wystarcza szmatka nasączona wodą. 

System DGP

Konserwacja systemu rozprowadzania powietrza jest najbardziej pracochłonna, w domach z bardzo rozbudowaną instalacją może pochłonąć dobre kilka, kilkanaście godzin. Warto ją jednak wykonać skrupulatnie, gdyż może to zaowocować sporymi oszczędnościami na rachunkach za ogrzewanie. W instalacjach prowadzonych w niedostępnych miejscach konserwacja jest trudniejsza, a stwierdzenie wady lub uszkodzenia, może skutkować koniecznością wyłączenia danej odnogi z eksploatacji, lub kosztownymi przeróbkami.
 Kwestią kluczową jest sprawdzenie drożności wszystkich odnóg systemu, w tym celu należy załączyć wentylator i sprawdzić jaki strumień powietrza dochodzi do poszczególnych pomieszczeń (oczywiście nie jest wymagany dokładny pomiar ilości m3/h, ale określenie, czy dana odnoga nie jest uszkodzona, lub czy przepływ powietrza przez nią mocno ograniczony). Jeśli są zainstalowane elementy regulacyjne, można, zamykając przepustnice na poszczególnych odnogach i kierując przepływ powietrza np. do jednej odnogi, bardzo precyzyjnie sprawdzić jej stan.
Jeśli uznaliśmy, iż dana odnoga systemu posiada zdecydowanie za duże opory przepływu, należy przystąpić do sprawdzenia możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy – oczywiście o ile przewody rozprowadzające są dostępne (na przykład znajdują się w nieużytkowym poddaszu), elementy systemu DGP nie są montowane do siebie na stałe, bardzo łatwo je rozdzielić i sprawdzić, czy dany element (rura elastyczna, kanał prostokątny) nie uległ deformacji, przypadkowemu zagnieceniu itp.Kolejną bardzo ważną kwestią jest filtracja powietrza. Po kilku sezonach grzewczych i po kilku okresach wyłączenia z użytkowania (wiosna, lato), przewody instalacji DGP mogą być zakurzone. Dlatego tez instalację należy poddać czyszczeniu, co może, dzięki małym przekrojom kanałów, zostać wykonane na kilka sposobów:
Najprościej byłoby, przed sezonem rozłączyć rury elastyczne i przeczyścić je dokładnie, jest to jednak pracochłonne i nie zawsze wykonalne.
Zdecydowanie najskuteczniejsze jest przedmuchanie poszczególnych odnóg systemu za pomocą małej sprężarki używając przewodu z kulistą dyszą na końcu oraz odkurzacza, którego wąż ssący szczelnie obejmuje otwór nawiewny (kratkę lub anemostat)
Ten sposób czyszczenia najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie zajmującej się czyszczeniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, również coraz więcej firm wykonujących instalacje DGP posiada odpowiedni sprzęt i wiedzę, by dobrze wykonać te czynności.
Sam wentylator także należy oczyścić z kurzu,  odłączając go od przewodów zasilającego z kominka, oraz wlotowego do systemu DGP (oraz odłączając go z prądu!), czyścić należy jedynie komorę gorącą wentylatora (tą w której znajduje się wirnik), można to zrobić szczotką i odkurzaczem. Instalacje grawitacyjne należy czyścić identycznie jak systemy działające w trybie wymuszonym.Bardzo ważne jest by wymienić, lub dokładnie oczyścić filtry w nawiewach powietrza do pomieszczeń (oczywiście jeśli takie filtry są zainstalowane, o co powinien był zadbać wykonawca systemu DGP), jest to bardzo proste, gdyż zarówno kratki, jak i anemostaty są montowane w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Po zdjęciu kratki lub anemostatu i filtra, warto zgarnąć kurz na dostępnym z pokoju odcinku przewodu szmatką, albo za pomocą odkurzacza.
 Próby czyszczenia przewodów wodą są bardzo ryzykowne i zdecydowanie odradzane przy zastosowaniu systemu DGP opartego na rurach elastycznych.
 

Dodatkowa regulacja systemu

Przed kolejnym sezonem grzewczym jesteśmy bogatsi o doświadczenia z roku poprzedniego, kiedy to można było ocenić skuteczność działania systemu w praktyce, a chęć ich nieprzerwanego użytkowania utrudniały optymalną regulację przepływu powietrza. Dlatego warto przed sezonem wyregulować strumienie powietrza w instalacji (na dodatkową regulację pozwalają kratki lub anemostaty w pokojach), co pozwoli na zapewnienie optymalnego napływu powietrza do wszystkich pomieszczeń i ograniczy szumy instalacji.Każda, prawidłowo wykonana instalacja DGP powinna posiadać elementy regulacyjne, których celem zarówno jest ograniczenie strumienia przepływu na niektórych (np. bardzo krótkich) odnogach, tak by duża ilość napływającego gorącego powietrza do tych pomieszczeń nie powodowała nadmiernego ich ogrzania są to zazwyczaj przepustnice lub elementy kierujące strumieniem powietrza. Pozwalają one wyrównywać ilości powietrza dochodzące do wszystkich wylotów, czego nie można wykonać przez przymknięcie kratki nawiewnej, gdyż ta ograniczy dopływ powietrza tylko na tym jednym wylocie, a dodatkowo może powodować zwiększenie szumów związanych z szybszym przepływem powietrza.
To zadanie może być trudne, a czasem niewykonalne,  gdy instalacja jest zamontowana w sufitach podwieszanych, wylewkach, czy innych trudnodostępnych miejscach, albo wykonawca nie zapewnił odpowiedniego dostępu do urządzeń regulacyjnych.   

Odprowadzenie spalin

Niewątpliwie, przed rozpoczęciem palenia w kominku należy sprawdzić drożność instalacji odprowadzenia spalin, (zgodnie z prawem – czyszczenie komina dymnego powinno być dokonywane co najmniej 4 razy w roku). Drożny komin zapewni prawidłowy ciąg kominowy, który umożliwi bezpieczne i efektywne spalanie drewna w kominku.
Regularne czyszczenie komina i czopucha (elementów podłącza kominka do komina) uchroni użytkownika również przed pożarem sadzy, bardzo groźnego dla elementów z których zbudowany jest komin. W najgorszym przypadku, ze względu na bardzo wysoką temperaturę powstałą w czasie pożaru może nastąpić zapłon palnych elementów konstrukcji dachu znajdujących się blisko komina.
 Czyszczenie komina musimy zlecić osobie uprawnionej (kominiarzowi), we własnym zakresie należy oczyścić komin z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji, wykonuje się to poprzez otwarcie drzwiczek rewizyjnych i opróżnienie komina z nagromadzonych tam zanieczyszczeń stałych (popiołów).